Fogyás tábor új hampshire, Kultúra: A jóságos poéta - cross-sport.hu


A jelen század első évtizedének egy fényes juniusi reggelén, Miss Pinkerton chiswik-malli leánynevelő intézetének nagy vasrács-kapuja elébe egy terjedelmes családi kocsi közeledett, két jó husban levő, fényesen felszerszámozott lóval, melyeket egy parókát s háromszögü kalapot viselő kövér kocsis hajtott, óránként alig négy mérföldet haladó lépésben.

A mint a kocsi Miss Pinkerton fényes czimertáblájával szemben megállt, egy a kövér kocsis mellett ülő fekete szolga, rögtön kifejté karika lábait az ülésből, s meghuzta a csengetyüt; mire legalább is huszig való ifju arczot lehetett látni, a derék, ószerü kőépület keskeny ablakain Fogyás tábor új hampshire. Sőt a figyelmes vizsgáló még a jótermészetü Pinkerton Jemina kisasszony vörös orrát is felismerhette volna, nehány nappali szobája ablakában álló geranium-bokor fölött.

Sedley kocsija, néném! Johnson barátnője volt, s még magával Chapone asszonysággal is levelezésben állt. Nemde ez az? Igen jól van - kilenczvenhárom font és négy shilling. Légy szives megirni a czimet: John Sedley, Esquire; s pecsételd be a levélkét, mit nejének irtam. Miss Pinkerton csak azon rendkivüli esetekben szokott személyesen irni a szülőkhez, midőn növendékei kiléptek az intézetből, vagy férjhez menni készültek. Egyetlen egyszer irt még, midőn t.

Van szerencsém Sedley Amália kisasszonyt, hat évi ittléte után szülőinek visszaszolgáltatni, mint egy fiatal urhölgyet, ki méltó arra, hogy mivelt és finom körükben illő helyét elfoglalja.

Önök tapasztalni fogják, hogy mindazon erények, melyek egy jól nevelt fiatal angol urhölgyet jellemeznek, s mindazon képességek és kellékek, mik születése s társasági állásához megkivántatnak, bizonyára nem hiányoznak a szeretetreméltó Sedley kisasszonyban, ki szorgalma s engedelmessége által kedvessé tette magát tanitói előtt, s szelid jó kedélyével ifjabb és idősebb Fogyás tábor új hampshire egyiránt elbájolta. Önök tapasztalni fogják, hogy zenében, tánczban, helyesirásban, s a m lángoló zsírégető és varrás minden nemében, megvalósitá baráti körének legforróbb ohajtásait.

A földiratban maradt még némi kivánni való, s a hátdeszkának a közelebbi három évben naponként négy orányi pontos és folytonos használata, igen ajánlható azon méltóságos magatartás megszerzésére, mely minden kitünő állásu és miveltségü urhölgynek annyira szükséges.

A vallás és erkölcstan elveit illetőleg, Sedley kisasszony méltónak fog találtatni azon intézethez, melyet a nagy Lexicograph látogatásával, s a mindenkitől csodált Chapone asszonyság pártfogásával tisztelt meg. Amália kisasszony, az intézetbőli távoztával, magával viszi társnői szivét s tanitónője szeretetét és becsülését, kinek ezennel van szerencséje maradni, Asszonyom, lekötelezett alázatos szolgálója Pinkerton Borbála. Sharp kisasszony megy Sedley kisasszonnyal.

Igen, próbáld ki!

Igen esedezem, hogy Sharp kisasszony ottmulatása ne terjedjen tovább tiz napnál. Azon főrangu család melynél alkalmazást nyert, ohajtja Fogyás tábor új hampshire mielőbb hasznát vehetni.

Fogyás tábor új hampshire a tiszta hordó segít a fogyásban

A boritékon belől szinte láthatók valának másolatban azon "sorok" melyeket egy fiatal hölgynek, midőn Miss Pinkerton intézetét elhagyná, irt a megboldogult nagy tiszteletü Dr. Johnson Sámuel. Egyébiránt is a Lexicograph nevét mindig ajkain hordá e méltóságteljes hölgy, miután a nagy férfiunak egy intézetében tett látogatása alapitá meg hirét s szerencséjét. Jemina kisasszony, parancsot kapván nénjétől, elővenni a szekrényből a szótárt, abból két példányt vett ki.

Miután Miss Pinkerton elvégezte a beirást az egyikbe, Jemina, kétkedő félénk arcczal átnyujtotta a másik példányt is.

 • Hol idősebbek vagy, hol meg fiatalabb.
 • Úszó otthonom II.
 • Fogyás gudzsaráti
 • Dömötör nekiment a DK-nak: nyelvbotlásról vagy csúnya elszólásról van szó?
 • WILLIAM MAKEPEACE THACKERAY: HIUSÁG VÁSÁRA
 • Ufo14 6 ok by Új Forrás - Issuu
 • Viasat Explore (HD) tv műsorújság - | cross-sport.hu

Tedd vissza a szótárt a szekrénybe és soha többé ne merészelj ily szabadságot Fogyás tábor új hampshire magadnak. S igy a szegény Jemina, nem mervén többet szólani, nyugtalanul, és izgatottan eltipegett. Sedley kisasszony atyja londoni kereskedő volt meglehetős vagyon birtokában; Sharp kisasszony pedig szegődött növendék [1]kiért Miss Pinkerton, azt hitte ugy is eleget tett, ha távozásakor nem is részelteti a szótárajándék nagy szerencséjében. Bár a tanitónők levelének csak annyi hitelt lehet adni, mint a siriratoknak, mégis, miután megtörténik, hogy néha csakugyan mulik ki oly ember is az árnyékvilágból, ki valóban megérdemli mindazon dicséretet, melyet a kőmetsző rakott tetemei fölébe: igy, a fiú- és leánynevelőintézetekben is előfordul néha, hogy a növendék teljesen méltó azon dicséretre, melyet a részrehajlatlan tanitótól nyert.

Sedley Amália egy volt e ritka fiatal hölgyek közül, s nemcsak megérdemlett minden Miss Pinkerton által reárakott dicséretet, hanem azon kivül még több kellemes tulajdonai is voltak, melyeket azon koros, pompáskodó női Minerva, a közte és növendéke közti rang- és korkülömbségnél fogva nem láthatott. Mert azonkivül hogy énekelni tudott mint egy pacsirta, s tánczolni mint egy szinpadi tánczmester, s e fölött szépen himezni, s oly helyesen irni, mint akár egy szótár: el annyira szelid, jó, gyöngéd, vidám és nemesszivü volt, hogy minden hozzá közelállónak szeretetét megnyerte magától Minervától kezdve, le a mosogató szolgálóig, s a félszemü czukor-süteményes asszony leányáig, kinek szabad volt süteményeit hetenként egyszer az intézetbeli kisasszonyoknak árulni.

Amáliának huszonnégy növendék közül tizenkét lelkibarátnője volt.

Fogyás tábor új hampshire a leghatékonyabb és legbiztonságosabb étrend- kiegészítő

Még maga a mindenkire irigykedő Brigg kisasszony sem szólt soha roszat felőle, s a nagyságos és kegyelmes Miss Saltire, Lord Dexter unokájamegadta hogy finom növése van; Miss Schwartz, a göndörhaju mulat kisasszony, az nap, melyen Amália eltávozott, annyira nem birt könnyeivel, hogy Floss orvos után kellett küldeni, Fogyás tábor új hampshire repülő sóval kábitotta el, s ugy állitotta meg könnyeit. Miss Pinkerton ragaszkodása, mint azt e jeles asszonyság magas állása s kitünő erényeitől lehetett várni, méltóságteljes és nyugodt volt; azonban Jemina kisasszony Amália eltávozásának már csak gondolatára, több izben dagadttá sirta szemeit s csupán testvérétőli félelemből nem esett görcsökbe, mint a kétszeresen fizető Schwartz kisasszony.

Ily fényüzés a bánatban, csupán a külön szobát tartó növendékeknek van megengedve. A tisztes Jemina kisasszonynak kötelessége volt a számadásokat vezetni, a mosás- foltozás- pudding- ezüst- és cserépedény- s a szolgálattevő személyzetre felügyelni.

Dömötör nekiment a DK-nak: nyelvbotlásról vagy csúnya elszólásról van szó? Elhelyezkedése miatt Leszbosz évtizedek óta népszerű a polgárháborúk és konfliktusok elől menekülő emberek körében, ám az utóbbi hat hónapban olyannyira megugrott a számuk, hogy átlag négy gumicsónak fut be egy nap. A Törökországon át érkezők többsége Szíriából és Afganisztánból menekül, de vannak eritreaiak, pakisztániak és szomáliaiak is szép számmal. A The New York Times helyszíni beszámolója szerint többségük a regisztráció után néhány napig marad csupán a szigeten, majd útnak indul — gyakran Magyarországon át — főként Németországba, vagy valamelyik skandináv államba. A szíriaiak nem.

De miért beszéljünk többet róla? Valószinü, hogy e percztől fogva egész az örökkévalóságig többé egy szót sem fogunk felőle hallani, s ha egyszer be lesz a nagy vaskapu utánunk csukva, sem ő, sem pedig méltoságteljes nénje nem fog többé történetünk kis világában megjelenni. Miután azonban Amáliával igen gyakran fogunk találkozni, szükség mindjárt ismeretségünk elején ki nyilvánitnunk, hogy ő a legjobb s legkedvesebb teremtések egyike volt; s valóban szerencse hogy miután mind az életben, mind pedig különösen a regényekben Fogyás tábor új hampshire sötét kedélyü rosz emberrel találkozunk, végre is egy ily romlatlan s jóindulatu teremtés lesz folytonos kiséretünk.

Minthogy nem hősnő, szükségtelen személyét leirni. Különben is tartok tőle, hogy orra kisebb, s arcza gömbölyübb és pirosabb volt, mintsem az egy hősnőhez illenék. Orczáin egyébiránt az egészség rózsaszine piroslott, s ajkain a legfrisebb mosoly; szemei a legvidámabb s legártatlanabb kedvtől ragyogtak, kivéve Fogyás tábor új hampshire könnyel voltak tele, mi valóban igen gyakran megtörtént, miután annyira együgyü volt, hogy egy kanári madár halála, egy a macska által elfogott egér, s egy bár mily ügyetlenül végződő beszély felett képes volt könnyekre fakadni, s ha találkozott ember, ki elég szivetlen volt, keményen szólani hozzá - bezzeg meggyült a baja annak.

Még maga Pinkerton kisasszony is, e szigoru istennőszerü hölgy, csupán egyszer dorgálta meg őt, s mindamellett hogy a gyöngéd érzelmeket épen oly kevéssé ismerte mint Fogyás tábor új hampshire algebrát, mégis minden segédtanitónak utasitásba adta, hogy Sedley kisasszonnyal a lehető leggyöngédebben bánjanak, mert a szigoru bánásmod felette sérti.

Midőn eljött a válás napja, Sedley kisasszony zavarban volt, örüljön-e inkább, vagy pedig sirjon? Örült, hogy haza mehet, de nagyon sajnálta, hogy az intézetet el kell hagynia.

 •  - Увы, в мире полно наивных людей, которые не могут представить себе ужасы, которые нас ждут, если мы будем сидеть сложа руки.
 • Лампы зловеще гудели.
 • Test karcsú panama
 •  Итак, начнем с утра.
 • Külföld: Eric mindenkinek segít, de a menekülttábor egyszerűen undorító - cross-sport.hu
 • 94 Best Igen, próbáld ki! images | Üzleti idézetek, Vezetői idézetek, Iskolai pszichológia
 • Kultúra: A jóságos poéta - cross-sport.hu

Laura, a kis árva, már három nap óta járt folyást körülötte, mint valami ebecske. Tizennégy ajándékot kellett elfogadni- s visszonoznia, tizennégy ünnepélyes igéretet kellett tennie, hogy minden héten irni fog.

Sőt látom a mint János urfi e perczben, az ürüczomb- s egy itcze bortól kissé fölhevülve előveszi irónját, meghuzza e szavak alatt "bohó" "érdektelen" stb. Ugyde ő nagyszellemü férfi, ki mind az életben, mind pedig a művészetben, a nagyszerüt és hősit bámulja, s épen azért jobb ha ezt intésül veszi, s másfelé fordul.

Miután Sambo, Sedley kisasszony virágait, ajándékait, ládáit és kalaptokjait a kocsiban elhelyezte, - egy igen kicsiny megviselt bőrönddel együtt, melyre Sharp kisasszony czime volt csinosan felszegezve, s melyet Sambo arczfintoritva adott át a kocsisnak, s ez gunymosollyal helyezett el, - miután mindez megtörtént - ütött a búcsu órája.

E pillanat keservét azonban fölötte enyhitette azon bámulatra méltó beszéd, melyet Miss Pinkerton tartott a növendékeknek. Nem azért, mintha e búcsuszózat bölcselmi eszméket költött volna fel Amáliában, vagy pedig okoskodásból eredő nyugalommal fegyverzette volna fel kedélyét, mert az egész szónoklat igen czifra, unalmas és üres volt: de miután Sedley kisasszony a nevelőnőtől még mindig nagyon félt, nem bátorkodott jelenlétében bánatának korlátlan folyamot engedni.

Viasat Explore (HD) reggel és délelőtt

Mint ünnepélyes alkalmaknál szokott lenni, midőn a szülők gyermekeiket meglátogatják - kalács s egy üveg bor volt az asztalra feltéve, s miután ebből mindnyájan részesültek, - Sedley kisasszony távozhatott. Azonban Sharp kisasszony egyedül saját kezeit kulcsolta, s meghajtván magát hideg mosollyal, nem fogadta el e nagy tiszteletet; mire Miss Pinkerton felfelé tolta turbánját, még pedig sokkal bosszusabban mint valaha. Különben is mindig volt némi ellenségeskedés a fiatal hölgy és Miss Pinkerton közt, s rendesen mindig az utobbi huzta a rövidebbet, "Áldjon meg az isten, édes gyermekem!

Ezután még alant az udvarban kezdődtek az elválási küzdelmek. Nem lehet szavakat találni mindezeknek elmondására.

A jóságos poéta

Összegyült az egész cselédség, minden barátnő, minden kisasszony, ott volt maga a tánczmester is, ki épen most érkezett meg, s egyszerre oly tolakodás, ölelkezés, csókolodzás, és sirás támadott, kisérve a Schwartz kisasszony szobájából jövő görcsös feljajdulásoktól, minőt semminemü toll nem képes leirni, s minden érzékeny szivü örömestebb elhallgat.

Az ölelkezésnek vége lett, az Fogyás tábor új hampshire megtörtént minden oldalról, azaz Sedley kisasszony elvált barátnőitől, miután Sharp kisasszony pár percczel azelőtt egész nyugodtsággal beült a kocsiba. Őt senki sem siratta. A karikalábu Sambo, még mindig könnyező fiatal urnője után bezárta a kocsiajtot, s felhágott a bakra.

Johnson szótára, tudja kegyed; - nem szabad e nélkül távoznia. Isten veletek! Hajts kocsis! Isten áldjon! De mi dolog! Alighogy a kocsi megindult, Sharp kisasszony kidugta halvány arczát az ablakon, s a könyvet annak fogyni Libanonban szerént visszadobta a kertbe.

Jemina majdnem elájult félelmében. A kocsi elrobogott, a nagy kaput bezárták, és tánczleczkére csengettek. Most a két elutazott fiatal hölgynek áll a világ, s e szerint isten hozzád Chiswick-Mall!

Melyben Sharp és Sedley kisasszony táborározási előkészületeket tesz. Midőn Sharp kisasszony, a közelebbi fejezetben elmondott hőstettet végrehajtotta, s látta, hogy a szótár a kis kert kövezetén átrepül, s a bámuló Jemina lábaihoz hull, - arczán, hol elébb csupán a gyülölség élénk szinezete volt látható, rögtön mosoly derült fel, fogyás homeosztázis egyébiránt alig volt kellemes - s a fiatal hölgy könnyült kebellel hanyatlott vissza az ülésbe, mondván: "Elég ennyi a szótárnak!

Mit nem is lehet csudálni, ha tekintetbe vesszük, hogy még csak néhány percz óta hagyta el az intézetet, s az ott töltött hat év benyomásait nem törölhette ki emlékéből ily rövid idő. Sőt vannak emberek, kiknél az iskolai tekintélyek és ijedelmek hatása maradandó. Magam ismertem egy hatvannyolcz éves uri embert, ki egykor a reggelinél, izgatott hangulattal mondá: "azt álmodtam az éjszaka, hogy gyermekkori tanitomtól verést kaptam.

Valljon mi történt volna, ha a tanitó, most, midőn hatvannyolcz éves, megjelenik előtte egy nagy vesszővel s reárivall: "gazember! Szeretném ha ott volna a Themse fenekén, magával Miss Pinkertonnal együtt, kinek én bizonyára nem segitnék. Ő visszamehet ha akar, s megmondhatja Miss Pinkertonnak hogy egész lelkemből gyülölöm. Szeretném ha megtenné, s szeretném ha nekem magamnak is módom lenne azt megmutatni. Két éve, mióta nem láttam egyebet tőle boszuság- és szégyennél.

Soha sem volt egyetlen barátném, soha senkitől egy jó szót nem hallottam, kivéve téged.

Fogyás tábor új hampshire legjobb felnőtt táborok

Nekem kellett a gyermekleányokra gondot viselni, nekem a kisasszonyokkal francziául beszélni, elannyira, hogy végre saját anyanyelvemtől undorodtam.

De ugy-e pompás egy tréfa volt, Miss Pinkertonnal francziául beszélni? Ő francziául egy szót sem ért, ezt azonban csupa hiuságból nem mutatta. Mint hiszem, itt az ok, a miért őt el kellett hagynom, s ennélfogva éljen a franczia nyelv, Vive la France!

Angliában ekkor azt mondani: Éljen Fogyás tábor új hampshire E rövid párbeszéd folytán, mely azalatt történt, mig a kocsi a folyam partján csak vontatva haladott előre, megjegyezhetjük, hogy bár Rebeka kétszeresen adott hálát az istennek; - egyszer, mert megszabadult egy oly személytől kit gyülölt, s másodszor, mert alkalma volt elleneit némi zavarba hozni: - mégis e két eset közül egyik sem oly természetü, hogy részint vallásos hálálkodásnak lehetne indoka, s részint jóindulatra, s kiengesztelhető kedélyre mutatna.

Rebeka, e szerint Fogyás tábor új hampshire nem volt jóindulatu vagy könnyen engesztelhető. Az egész világ roszul bánt vele, mondá e fiatal misanthrop, vagy inkább misagyn, mert bizvást mondhatjuk róla, hogy a férfiak világáról még eddig nagyon kevés tapasztalatai voltak - s mi hozzátehetjük e Fogyás tábor új hampshire, hogy mindazon egyik vagy másik nembeli személyek, kikkel a világ roszul bánik, azon bánásmódot teljesen megérdemlik.

A világ egy tükör, mely mindenkinek saját arczulatát adja vissza. Tekints mogorván belé, s meglátod, hogy sötét képet mutat; ha ellenben mosolygó arcczal fordulsz feléje, s vele együtt nevetni tudsz, jóindulatu és vidám társra fogsz benne találni.

Ehez tartsa magát mindenki, midőn fiatal. Annyi bizonyos, hogy bár a világ nem vette számba Rebekát, de Fogyás tábor új hampshire sem tudta senki, hogy valakiért valami jót tett volna. Különben sem lehet várni, hogy huszonnégy fiatal hölgy közül, mindenik oly szeretetreméltó legyen, mint e mű hősnője, Sedley kisasszony, ki annyira jóindulatu és gyöngéd volt, hogy minden alkalmat megragadott, Rebeka kemény szivét meglágyitani, sötét kedélyét felderiteni, és saját neme iránti ellenséges indulatát, ezer jó szó és szivesség által, habár csak egyszer, legyőzni.

Sharp kisasszony atyja művész volt, s Miss Pinkerton iskolájában rajzleczkéket adott. Egyébiránt kellemes társalgásu Fogyás tábor új hampshire ember volt; gondtalan müvészi életet élt, s adósságcsinálásra és korcsmai életre mindig nagy hajlamot mutatott.

Mámoros kedvében mindig meg szokta verni feleségét és leányát, s midőn kijózanodott, a mámor utófájdalmában, mindig a világot káromolta, hogy tehetségeit nem képes eléggé méltányolni, s többi művész-társait, - a bolondokat - szidalmazta, még pedig néha igen elmésen, s néha igen méltán.

Miután sok bajába és fáradságába került a megélhetés, s lakása körül egy mérföldnyire mindenkinek adós volt, azt hitte segit magán, ha nőül vesz egy franczia származásu hölgyet, ki a szinházi dalszemélyzethez tartozott.

Sharp kisasszony, anyjának e szerény állását nem szokta soha emlegetni, csupán a későbbi években emlitett néha olyasmit, hogy anyja egy gascogne-i nemes családból eredett, s ebbe nem kevés büszkeséget helyezett, sőt a mint haladott elő évek folytán szerencsés helyzetében, elődeinek rangja és fénye is mindig a szerint növekedett. Rebeka anyja tudott volt magának némi nevelést szerezni, s leánya tiszta párisi hangejtéssel beszélt francziául.

Ez akkor igen ritka képesség volt, s ennek köszönhette Rebeka, hogy az igazhitü Miss Pinkertonhoz bejutott. Mert miután anyja már elhalt, s atyja nem tartotta hihetőnek hogy a delirium tremens rohamából, mely ekkor harmadszor jött reá, ezuttal kiláboljon, egy erélyes és szenvedélyes hangu levelet irt Miss Pinkertonnak, melyben az árva Rebekát pártfogásába ajánlotta, s nemsokára sirjába szállott, miután előbb még két törvényszolga pörölt holtteste felett.

Rebeka tizenhét éves korában jött az intézetbe, mint szegődött növendék, nemzeti fogyókúra Brighton kötelessége volt, mint már láttuk, francziául beszélni, a miért szabad tartást s néhány guinea évi fizetést kapott, s tetszése szerint az intézetbeli tanitóktól tanulhatott.

Termete kicsiny és vézna volt, arcza halvány, haja homokszínü; szemeit rendesen lesütve hordozta, de midőn felpillantott, nagyok, sajátságos kifejezésüek és vonzók voltak, annyira hogy Crisp ur, a Fogyás tábor új hampshire, Rebeka szemeitől, melyek az iskola-padoktól kezdve a papszékig, a templom minden zugát bejárták, szerelmi lángra gyult.

Ez elvakult fiatal ember anyja által bemutattatván Miss Pinkertonnak, ott néha theázni szokott, s a mondott eset után rögtön némi házasságféle dolgon jártatta eszét, miként ez kisült egy elfogott levélből, melyet a félszemü gyümölcsárusné kellett volna hogy átadjon. Természetes, hogy ennek következtében Crisp urat, édes anyja azon körből rögtön eltávolitotta; de Miss Pinkertonnak nyugtalanságot okozott már maga e gondolat, hogy egy ily sas találkozik galambjai közt, karcsú test javítás nip fab segítségével el is küldte volna Rebekát azonnal, ha nem lett volna köteles ez esetben bizonyos kárpotlási öszveget fizetni; Rebeka azonban hiában erősitette, hogy ő Crisp urral soha és sehol többször nem találkozott, mint magánál Pinkerton kisasszonynál kétszer, theázás alkalmával: ezt neki Pinkerton kisasszony semmiképen sem akarta elhinni.

Egy némely egészen felnőtt és kifejlett növendék mellett Rebeka ugy nézett ki, mint valami gyermek. Azonban látszott rajta a szegénység szomoru kora-érettsége.

Több kiméletlen hitelezőt utasitott el olykor-olykor fecsegései által atyjától, s nem egy mesterembert hozott jó hangulatba s birt reá néha, hogy újra hitelezzen, habár csak csodálatos kanál fogyás egy ebédre valót.

Rendesen atyjával volt mindenütt - ki büszke volt elmésségére - s hallgatta mindig a szilaj társaság beszédeit, melyek gyakran igen rosszul illettek egy leányhoz. Ő azonban, mint mondani szokta, soha sem volt leány, ő nő volt, már nyolcz éves korától fogva folytonosan. Oh, miért kellett Miss Pinkertonnak ily veszedelmes madarat bocsátani kalitkájába? Egyébiránt való, hogy Miss Pinkerton Rebekát a legszendébb teremtésnek tartotta, oly bámulatosan tudta mindig az ingénue szerepét játszani, valahányszor atyjával az intézetet meglátogatta.

Miss Pinkerton egy szerény és ártatlan gyermekleánynak tartotta: s még csak egy évvel azelőtt, hogy Rebeka az intézetbe ment, bár a tizenhat évet már betöltötte, komoly méltosággal, s rövid szónoklat mellett egy bábot ajándékozott neki, mely, mellékesen mondva, Swindle kisasszonyé volt, kitől elvétetett, minthogy a tanórák alatt játszott vele.

Képzelhetni mennyire nevettek, az apa és leánya, midőn az estély után haza gyalogoltak, s mennyire jött volna dűhbe Miss Pinkerton, ha látta volna, hogy legbiztonságosabb fogyás hetente torzalakját mily ügyesen idomitotta ki a bábból Rebeka!

Ő a torzalakkal párbeszédeket szokott tartani, melyek az egész művészi városrészt mulattatták, s midőn a fiatal festők összejöttek, hogy henye, kicsapongó és kedélyes öreg pajtásukkal vizes pálinkájukat megigyák, mindig megkérdezték Rebekától, hogy itthon van-e Miss Pinkerton? Egyszer szerencséje volt, több napot tölthetni az intézetben, s akkor Jeminát hozta haza, Miss Jemmi nevet adván egy másik bábnak; mert mindamellett hogy Jemina annyi kalácsot és csemegét adott neki, hogy három gyermeknek Fogyás tábor új hampshire elég lett volna, s e fölött távozásakor két shillinggel ajándékozta meg, mégis épen oly kiméletlenül feláldozta őt is, mint nénjét, miután erősebb volt a nevettető mulatság, mint a hála iránti érzülete.

Megtörténvén a gyászos eset, a nevelő intézet vált házi körévé. A hely szigoru rendtartása nyomasztó volt reá nézve; az imádság, ebéd, tanitási órák, és a séta, melyek mind kolostori pontossággal tartattak meg, türelmét annyira kifárasztották, miszerint gyakran oly sajnálkozással tekintett vissza az atyja műteremébeni szabad szegénységre, hogy mindenki, sőt még ő maga is, azt képzelte, hogy atyja iránti bánat emészti ily szerfölött.

Bejelentkezés

Ő nem igen volt azelőtt képmutató, mig jelen magánya meg nem tanitotta, hogy az legyen. Hölgytársaságban soha sem forgott; atyja, minden kicsapongásai mellett, tehetségdus ember volt, s beszédei sokkal jobban mulattatták Rebekát, mint azon hölgytársaságé, mellyel az intézetben volt körülvéve.

Az idős tanitóné pöffeszkedő üressége, testvérének bohóságig menő jóindulata, az idősb leányok együgyü fecsegése és botrányhajhászata, s a tanitónők hideg illedéke, őt egyaránt untatta, s szerencsétlenségére, nem volt gyöngéd anyai szive, hogy a kisebb gyermekek ártatlan csevegése, kikkel rendesen foglalkozott, megnyugtatta, és érdeklette volna; annyira, hogy két évig volt közöttök, s mégis egy sem találkozott, ki távozásán bánkodott volna.

A gyöngéd, jó Sedley Amália volt egyedül, kihez némileg simulni tudott; de ki az egyébiránt, ki Amália iránti hajlamának ellen birt volna állani? A körébeni fiatal hölgyek megelégedése s magasabb állása, mindig az irigység kinjaival töltötte el Rebekát.