Koktajl multi slim


Navrhujeme a vyrábíme spotřebiče především s velkým důrazem na vaši bezpečnost.

te lefogy ijesztő jones fogyás

Nicméně vás prosíme, abyste při používání elektrického spotřebiče byli opatrní a dodržovali následující bezpečnostní opatření. Pokud máte jakékoliv pochybnosti, obraťte se prosím na kvalifikovaného elektrikáře. Pečlivě si přečtěte všechny instrukce před ovládáním spotřebiče a uložte je na bezpečné místo pro možné použití v budoucnu. Zkontrolujte, že spotřebič není nikterak poškozen. V žádném případě nepoužívejte poškozený spotřebič, spotřebič s poškozeným přívodním kabelem apod.

Z důvodů vyloučení rizika zadušení malých dětí odstraňte ochranný obal zástrčky síťového kabelu tohoto spotřebiče a bezpečně jej zlikvidujte.

Nepoužívejte spotřebič na hraně pracovní desky nebo stolu.

Kátrány-, nikotin-, szén-monoxid-tartalom (mg) a Magyarországon forgalmazott cigarettákban

Ujistěte se, že je povrch rovný, čistý a není potřísněn vodou nebo jinou tekutinou. Vibrace během používání mohou způsobit pohyb spotřebiče. Nestavte spotřebič na plynový nebo elektrický sporák ani do jeho blízkosti nebo do míst, kde by se mohl dotýkat horké trouby. Nepoužívejte spotřebič na kovové podložce, jako je např.

Před připojením spotřebiče k elektrické zásuvce a jeho zapnutím zkontrolujte, že je úplně a správně sestaven. Dodržujte instrukce v tomto návodu k obsluze. Spotřebič se nezapne, pokud bude nesprávně složen. Pokud dojde k potřísnění nebo polití spotřebiče, okolí spotřebiče, pod spotřebičem, je nezbytně nutné toto CZ 3 4 neprodleně odstranit před dalším použitím spotřebiče. Vždy se ujistěte, že je víko spotřebiče řádně nasazeno před jeho zapnutím.

Vždy provozujte spotřebič na rovném povrchu. Spotřebič neprovozujte na nakloněném povrchu a nepřemisťujte jej ani s ním nijak nemanipulujte, pokud je v provozu.

  1. Hca fogyás
  2. Hogyan lehet elveszíteni a hátzsírt?
  3. Test karcsúsító ruhák
  4. Férfi egészség lefogy 2 hét
  5. the Kitchen Wizz Pro - PDF Darmowe pobieranie
  6. M fogyás
  7. Хотя спектакль и показался достаточно убедительным, но Беккер зашел слишком .

Používejte výhradně příslušenství, které je dodáváno se spotřebičem. Pokud byste použili jiné příslušenství, které není vyrobeno nebo určeno Sage jako kompatibilní, hrozí riziko vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění. Nepoužívejte spotřebiče nepřetržitě při velkých dávkách po dobu delší než 1 minutu. Mezi každým použitím nechte motor alespoň 1 koktajl multi slim odpočinout.

Udržujte ruce, prsty, vlasy, oblečení, vařečky a jiné kuchyňské pomůcky mimo dosah spotřebiče během jeho provozu. Vždy spotřebič vypněte a odpojte zástrčku přívodního kabelu od síťové zásuvky, vyčkejte, až se nože zcela zastaví před odstraněním víka. Vyvarujte se kontaktu s pohyblivými částmi. Buďte velmi opatrní při manipulaci s nožovou jednotkou nebo disky, neboť jsou velmi ostré.

módja a zsírégetésnek otthon fogyás elhízás

Špatné zacházení s noži může vést ke zranění. Uchovávejte 4 5 příslušenství mimo dosah dětí.

Během provozu nesundávejte nádobu ani víko z těla přístroje. Spotřebič je určen ke zpracovávání potravin v běžném domácím provozu. Nespouštějte spotřebič do provozu bez potravin nebo tekutin. Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než ke kterým je určen. V žádném případě nezapínejte spotřebič, pokud je spotřebič nebo některé jeho příslušenství poškozeno.

Pokud je spotřebič v provozu, uchovávejte ruce a náčiní mimo jeho dosah, abyste zabránili vážným zraněním. Nezpracovávejte horké ani vřelé tekutiny. Nechte je před nalitím do nádoby vychladnout. Následně odpojte napájecí kabel od zdroje energie.

10 lefekvés előtti ital, ami segít, hogy leolvadjon az úszógumid | Italok, Lapos has, Gyakorlatok

Ujistěte se, že jste nejprve vložili hřídel a poté příslušenství. Vždy se ujistěte, že je spotřebič vypnutý, přívodní kabel je odpojený od síťové zásuvky, před jeho složením nebo výměnou nástavců. K protlačení potravin skrz plnicí otvor CZ 5 6 v žádném případě nepoužívejte ruce, prsty, vařečky nebo jiné kuchyňské náčiní. Vždy používejte dodávaný přítlak. Následně odpojte napájecí kabel mixéru progresszív túlterheléses fogyás zdroje energie.

Než sundáte nádobu z těla přístroje, přesvědčte se, že motor a nože jsou zcela zastaveny. Než budete pokračovat v mixování, stěrkou potraviny uvolněte nebo promíchejte. Nepoužívejte prsty, protože nože jsou velmi ostré. V nádobě na sekání nezpracovávejte led. Může dojít k poškození nožů. Doporučujeme použít nádobu na mixování.

Multi Slim® - The Original

Nepřekračujte rysky maxima vyznačené na misce a na plnicím otvoru. Vždy nejprve zpracujte sypké suroviny před koktajl multi slim tekutin. Nevkládejte žádnou část spotřebiče do plynové, elektrické nebo mikrovlnné trouby nebo na horkou plynovou nebo elektrickou plotýnku. Zapojená síťová zásuvka musí být snadno dostupná pro případné koktajl multi slim odpojení. Nepoužívejte tento spotřebič s programátorem, časovým spínačem nebo jakoukoli jinou součástí, která spíná přístroj automaticky.

Nepoužívejte spotřebič v blízkosti zdrojů vody, 6 7 např. Nedotýkejte se spotřebiče mokrýma nebo vlhkýma rukama. Pokud je spotřebič v provozu, nenechávejte jej bez dozoru. Vyvarujte se polití přívodního kabelu a zástrčky vodou nebo jinou tekutinou. Nepoužívejte hrubé abrazivní koktajl multi slim žíravé čisticí prostředky k čištění spotřebiče.

Udržujte spotřebič čistý. Dodržujte instrukce o čištění uvedené v tomto návodu k obsluze. V tomto spotřebiči ani jeho blízkosti neskladujte ani nepoužívejte žádné výbušné nebo hořlavé látky, např. Pro odpojení spotřebiče ze síťové zásuvky vždy tahejte za zástrčku přívodního kabelu, nikoliv tahem za kabel.

Přívodní kabel nenechávejte viset přes okraj stolu nebo pracovní desky, dotýkat se horkých ploch nebo se zamotat. Z bezpečnostních důvodů doporučujeme zapojit spotřebič do samostatného elektrického obvodu, odděleného od ostatních spotřebičů. CZ 7 8 Nepoužívejte rozdvojku ani prodlužovací kabel pro zapojení spotřebiče do síťové zásuvky. Neponořujte spotřebič, přívodní kabel, zástrčku přívodního kabelu do vody nebo jiné tekutiny.

Tento spotřebič nesmějí používat děti. Udržovat spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí.

Előre bocsátom, hogy nem vagyok cigi párti, bár én is dohányozgatok olykor-olykor, de: Valószínűleg a dohányzás is minősít egy embert, országot, azonban azt gondolom, hogy sokkal nagyobb, súlyosabb kérdések is vannak itt, mint pl, szemetelés, korrupció, adócsalás, adózók kizsigerelése, a politikusok fölényessége, a civil szféra tudatos szétverése, rasszizmus, zéró közbiztonság, növekvő árak, munkanélküliség Tök jó lenne, ha nem, vagy csak nagyon kevés dohányos lehetne, azonban ez mindenkinek magánügye, és ha bárkit is, vagy akár egy orságot ez alapján ítélnek meg, mintsem a feljebb felsoroltak alapján, hát az butaság szerintem. Én, mint viszonylag sokat adózó, és ezért semmit nem kapó, és baromira ingerült, feszült emiatt, egyszer nagyon-nagyon szeretném látni, hogy hova kerül a pénzem. Magánorvosokhoz járok, fizetős főiskolára, baromi sokat tankolok, tehát az plusz adó És ha egyszer ezt láthatnám, és szerepelne rajta, hogy beteg emberek gyógyítására is költöttek, szerintem ez háborítana fel legkevésbé.

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Udržovat spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí mladších 8 let. Spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.

Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Doporučujeme provádět pravidelnou kontrolu spotřebiče. Spotřebič nepoužívejte, je-li jakkoli poškozen nebo je-li vadný napájecí kabel nebo zástrčka. Veškeré opravy je nutné svěřit nejbližšímu autorizovanému servisnímu středisku Sage.

30 Best Recipes images | Ételek, Smoothie receptek, Főzés

Tento spotřebič je určený pouze pro 8 9 použití v domácnosti. Přístroj není určen pro komerční použití. Nepoužívejte tento spotřebič koktajl multi slim pohybujících se vozidlech nebo na lodi, nepoužívejte jej venku, nepoužívejte jej pro jiný účel, než pro který je určen.

V opačném případě může dojít ke zranění.

Ты же меня прихлопнешь. - Я никого не собираюсь убивать.

Jakoukoli jinou údržbu kromě běžného čistění je nutné svěřit autorizovanému servisnímu středisku Sage. Doporučujeme instalovat proudový chránič standardní bezpečností spínače ve vaší zásuvceabyste tak zajistili zvýšenou ochranu při použití spotřebiče.

Multi Slim® - The Original

Doporučujeme, aby proudový chránič se jmenovitým zbytkovým provozním proudem nebyl více než 30 ma byl instalován do elektrického obvodu, ve kterém bude spotřebič zapojen. Obraťte se na svého elektrikáře pro další odbornou radu. Uchovávejte spotřebič a přívodní kabel mimo dosah dětí. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte koktajl multi slim potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Výrobek je v souladu s požadavky EU. Změny v textu, designu a technických specifikací se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu. Anglická verze je původní verze.

Elősegíti a zsírégetést minden problémás területen. Akár 10 kg-ot is fogyhat. Természetes összetevőkből Teljesen ökológiai termék kizárólag természetes összetevőkből — Forskolin, articsóka és pektin kivonattal.

Česká verze je překlad původní verze. Malý přítlak Pro snadnější přidání drobných a sypkých ingrediencí. Pokud vyjmete malý přítlak, motor spotřebiče se nezastaví. Velký přítlak Pro přidávání potravin skrz plnicí otvor. Pokud není velký přítlak správně instalován, spotřebič nebude možné zapnout. Extra široký plnicí otvor Pomocí kterého budete moci pohodlně přidávat i velké kusy potravin. Víko Nasadí se na misku robota.

Motor spotřebiče se automaticky zastaví po uvolnění tlačítka. Bezpečnostní systém plnicího koktajl multi slim Nespustí motor, dokud nebudou miska a víko správně nainstalovány a velký přítlak nebude vložen správně do plnicího otvoru. Silikonové těsnění Zabraňuje úniku tekutin při zpracování většího množství tekutých směsí. Miska s rukojetí S obsahem 15 šálků pro suché potraviny nebo 10 šálků tekutin husté, např.

Misku je třeba správně zajistit do základny motoru. Tlačítka časovače Slouží k nastavení požadované doby zpracování potravin.

Spotřebič se automaticky vypne po uplynutí nastavené doby. LCD displej Zobrazuje nastavenou dobu časovače. Základna motoru W indukční motor s bezpečnostním systémem přerušení chodu motoru a nesprávného složení spotřebiče. Protiskluzové nohy Pro zajištění bezpečnosti při zpracování a stability spotřebiče. Disk na jemné krájení Použijte pro krájení potravin na jemné proužky.

Disk na hranolky Použijte pro krájení potravin na hrubší proužky, např. Oboustranný disk na krájení Jedna strana je určena pro jemné krájení potravin, druhá strana je určena pro hrubší krájení potravin.

Disk s nastavitelnou výškou řezu Tento disk je určen pro krájení potravin na plátky. Sílu plátku můžete nastavit od 0,5 8 mm. Disk pro šlehání a emulze Použijte koktajl multi slim disk pro šlehání vajec, šlehačky apod. Velký sekací nůž Rychlé a přesné sekání, mixování, šlehání a krájení různých druhů potravin.

Mennyibe kerül egy doboz cigaretta ben? Aktuális cigi árak listája

Nůž na hnětení Nůž s tupými čepelemi ideální pro zpracování ingrediencí na těsto do jeho správné konzistence. Malý sekací nůž Slouží pro sekání, mixování, šlehání a krájení různých druhů potravin. Hřídel Nasaďte hřídel na hrot ve středu misky při použití disku na jemné krájení, disku na hranolky, oboustranného disku, disku s nastavitelnou výškou krájení, disku pro šlehání. Úložný box s víkem Slouží pro uskladnění veškerého příslušenství spotřebiče.

Plochý konec je speciálně navržen jako škrabka pro rychlé koktajl multi slim snadné odstranění zbytků potravin. Plastová stěrka Slouží k setření stran misky pro lepší zpracování potravin v misce. Malá miska Pro zpracování menšího množství potravin. Úložný prostor pro přívodní kabel Přívodní kabel je možné zasunout do základny motory. Sejměte všechny reklamní a obalové materiály. Ty zlikvidujte podle místně právních předpisů. Misku, víko a další příslušenství omyjte v teplé vodě s trochou kuchyňského prostředku na mytí nádobí, opláchněte a otřete do koktajl multi slim.

Více v kapitole Péče a údržba. Základnu motoru položte na suchou a rovnou pracovní plochu. Zkontrolujte, zda je miska správně instalovaná a nehýbe se. Pokud budete chtít použít disk, je třeba nejprve vložit hřídel na hrot ve středu 14 15 misky. Strana, kterou chcete krájet, by měla směřovat vzhůru.

fogyni nem görbék hogyan lehet lefogyni, ha kövér vagy